Nic se samo neprodá

Nic se samo neprodá

Obchodník – reprezentant

 

 

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko
Adresa školy Čs. armády 777, 399 01 Milevsko
Zřizovatel školy Jihočeský kraj, U Zimního stadionu  1952/2, 370 76 České Budějovice
Název programu dalšího vzdělávání Nic se samo neprodá – obchodník reprezentant
Vstupní požadavky na uchazeče Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Bez omezení
Forma studia Kombinovaná[ČHIP1]
Délka studia 400 hodin
Způsob ukončení Započtením modulů
Získaná kvalifikace ????
Certifikát Osvědčení o rekvalifikaci

 


2. Profil absolventa

 

Absolventi vzdělávacího programu „Nic se samo neprodá – obchodník reprezentant“ získají , odborné kompetence z obchodní činnost podniku, budou umět zajišťovat typické podnikové činnosti, efektivně hospodařit s finančními prostředky a usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb. Budou umět jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

 

Výsledky vzdělávání

 

Absolvent programu bude schopen[ČHIP2] :

 

 • správně používat a aplikovat základní ekonomické a finanční pojmy
 • používat zákon o účetnictví
 • vysvětlit podstatu marketingu, jeho význam a popsat základní marketingové pojmy a nástroje
 • orientovat se v postupech soudního vymáhání pohledávek
 • ovládat základní techniky, nástroje a postupy projektového řízení
 • správně používat a aplikovat základní právní pojmy
 • orientovat se v občanském zákoníku (účinném od 1. 1. 2014), především v části týkající se obchodních společností a závazkových vztahů
 • znát podstatu on line marketingu a jeho základní principy
 • vyhotovit písemnosti spojené s provozem věcně, jazykově a formálně správně a v souladu s normalizovanou úpravou písemností ČSN 016910
 • formulovat reálné cíle, nastavit vlastní priority, naplánovat si svůj pracovní a osobní čas a aplikovat na sebe vhodné metody psychohygieny
 • komunikovat (ústně i písemně) v odborném (obchodním) cizím jazyce (OAJ, ONJ, ORJ)

 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, a to jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.

 

3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

 

Hlavním cílem kurzu je umožnit absolventům zlepšit jejich postavení na trhu práce a zvýšit jejich prestiž u stávajících zaměstnavatelů. Vzdělávacího program připraví účastníky tak, aby se plně uplatnili v organizacích a podnicích provozujících obchod, na veletrzích a prodejních výstavách a mohli působit jako vedoucí provozních a organizačních jednotek, vedoucí a zástupci oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, obchodní zástupci firem nebo společností.

 

Absolvent bude způsobilý pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení a bude se orientovat v legislativě, obchodní korespondenci, běžné i obchodní cizojazyčné konverzaci. Získá dovednosti ve zpracování běžných dokladů a přehled v zákoně o účetnictví a daňových zákonech.

 

 

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program se skládá ze 7 modulů, které by měly být absolvovány v doporučeném pořadí – EKO, ODO, LEM, PAP, PEK, OAJ (ONJ, ORJ), TSM. Moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací, testem nebo praktickým úkolem.

Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť.

Program obsahuje 3 jazykové moduly (obchodní angličtina, obchodní němčina, obchodní ruština) – účastník si vybírá jeden z nich. Pokud aktér úspěšně absolvuje celý kurz, získá osvědčení o jeho úspěšném absolvování.

Pokud úspěšně absolvuje pouze některé moduly, získá osvědčení o absolvovaných modulech.

 

Vzdělávací program se skládá z těchto modulů:

 

Ekonomika

 

Cílem modulu je seznámit absolventy se základními ekonomickými a finančními pojmy a orientovat se v oblasti analýzy trhu, daňových zákonech, především DPH, cenové politice, a zvládnout základy účetnictví.

 

Obchodní dovednosti

 

Cílem vzdělávacího modulu je připravit absolventa tak, aby získal a využil teoretické a praktické dovednosti pro realizaci marketingových projektů, výzkum trhu a vedení obchodního jednání s klíčovými zákazníky. Bude schopen vést obchodní jednání efektivně a úspěšně a zvládne specifické situace během jednání. Naučí se úspěšně prodávat své výrobky, myšlenky a služby, pochopí proces prodeje a tím zvýší prodejní výsledky.  Ujasní si základní psychologický pohled na činnost prodejce a prohloubí si znalosti psychologie prodeje. Naučí se vytvářet pozitivní první dojem pro úspěšnou reprezentaci firmy. Získá ucelený přehled v oblasti mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Vhodnou prevencí bude tak schopen minimalizovat riziko narušení dobrých vztahů se zákazníky. Zvládne metodiku projektového řízení, prakticky využije získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů a zefektivní proces projektového řízení. Osvojí si základní znalosti managementu kvality a základní přehled v nástrojích řízení kvality a získá přehled v aplikacích norem kvality řízení.

 

Legislativní minimum

 

Cílem modulu je poskytnout absolventům základní poznatky z právní teorie, především z oblasti občanského práva, tzn. seznámit je s novým občanským zákoníkem, do kterého nově přechází mj. odvětví práva obchodního.

 

Propagace a prezentace

 

Absolvent získá ucelený a jasně strukturovaný obraz z oblasti marketingu, public relations, reklamy, podpory prodeje a médií využitelný jak pro samotné budování povědomí o oboru, tak pro svou vlastní praxi

 

Písemná a elektronická komunikace

 

Cílem modulu je seznámit absolventy s normalizovanou úpravou obchodních a úředních dopisů podle ČSN 016910, rychlé a přesné ovládání desetiprstové hmatové techniky a využit k práci textové editor.

 

Obchodní angličtina (němčina, ruština)

 

Cílem modulu je, aby absolvent zvládl anglickou (německou, ruskou) odbornou terminologii potřebnou pro písemný a ústní styk s obchodním partnerem. Absolvent by měl po dokončení modulu dosáhnout úrovně B1 podle SERR.

 

Time a stress management

 

Cílem modulu je seznámení účastníků s problematikou time a stress managementu, osvojení si správné organizace pracovního i osobního života, ujasnění si podstaty stresu a zvládnutí různých psychoterapeutických metod, které slouží jako prevence podlehnutí stresové reakci.

 

 

Organizace výuky

 

Výuka je realizována pod vedením odborných lektorů v učebnách školy (ve skupině max. 15 osob) a v učebně PC, je doplňována domácími cvičeními, která účastníkům pomohou upevnit získané dovednosti. Všichni účastníci budou mít samostatně k dispozici PC. Výuka probíhá ve dvouhodinových výukových blocích od října do května v odpoledních či večerních hodinách.

 

Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky

 

Vzdělávací program je založen na specifických potřebách výuky dospělých. Ve vyučovacím procesu je využívána frontální a skupinová výuka, problémové, kooperativní vyučování a samostatná práce. Důraz bude kladen na teoretickou výuku a na praktické využití získaných vědomostí. Hodnocení výsledků výuky je přizpůsobeno obsahu jednotlivých modulů, mezi nejvíce zastoupené metody ověřování znalostí patří test, pohovor, popř. praktický úkol.

Vstupní předpoklady

 

Středoškolské vzdělání a jazyková úroveň A2 podle SERR

 

4. Učební plán

 

 

  Název modulu

Kód modulu

Hodinové dotace

Ukončení modulu

Teorie

Praxe

Samo-studium

1.

Ekonomika EKO

25

0

25

Zkouška

2.

Obchodní dovednosti ODO

40

0

40

Zkouška

3.

Legislativní minimum LEM

40

0

40

Zkouška

4.

Propagace a prezentace PAP

20

0

20

Zkouška

5.

Písemná a elektronická komunikace PEK

20

0

20

Zkouška

6.

Obchodní angličtina (němčina, ruština) OAJ, ONJ, ORJ

45

0

45

Zkouška

7.

Time a stress management TSM

10

0

10

Zkouška
   

200

0

200

CELKEM

 


5. Moduly programu dalšího vzdělávání

 

 

Název modulu Ekonomika Kód EKO
Délka modulu 20 hodin Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je seznámit absolventy se základními ekonomickými a finančními pojmy a orientovat se v oblasti analýzy trhu, daňových zákonech, především DPH, cenové politice, a zvládnout základy účetnictví.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a)      správně používat a aplikovat základní ekonomické pojmy

b)      popsat fungování tržního mechanizmu

c)      orientovat se v obchodním a živnostenském zákoníku

d)      chápat význam majetku pro činnost podniku

e)      ovládat tvorbu a stanovení ceny různými metodami

f)       charakterizovat jednotlivé daně – zvládne postup výpočtu DPH v ČR a ve vztahu k zahraničí

g)      správně používat finanční pojmy

h)      používat zákon o účetnictví

Učivo / obsah výuky 

Základní ekonomické pojmy

Zákony trhu – nabídka, poptávka, tržní rovnováha

Obchodní zákoník – druhy a formy podniků, podnikatelský záměr

Členění majetku podniku, zásobování, hospodaření s majetkem

Ceny, cenová politika, tvorba cen

Druhy daní, daňová správa, přímé a nepřímé daně – DPH

Financování podniku – zdroje financování – vlastní, cizí zdroje financování

Finanční instituce a komunikace s nimi

Základy účetnictví, způsoby vedení evidence podniku, výsledky hospodaření podniku

Doporučené postupy výuky 

Frontální výuka, skupinová práce, praktické příklady

Způsob ukončení modulu 

Test a praktické předvedení – pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení[ČHIP3]
ad a) Absolvent umí definovat základní ekonomické pojmy;
ad b) vysvětlí vztah mezi nabídkou a poptávkou, ví, co je tržní rovnováha;
ad c) zná druhy a formy podniků a jejich organizaci;
ad d) umí rozčlenit majetek podniku a zvládá evidenci a hospodaření s majetkem;
ad e) umí stanovit  cenu, pracovat s kalkulačním vzorcem;
ad f) zná dělení daní, fungování daňové správy, především výpočet a odvod DPH;
ad g) umí rozčlenit zdroje financování;
ad h zná fungování finančních institucí, činnosti bank a pojišťoven;
ad i) zná základy účetnictví, účtování na rozvahových a výsledkových účtech;
ad j) umí zjistit hospodářský výsledek a analyzovat.

 

Doporučená literatura a informační zdroje 

KLINSKÝ, Petr a kol. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost. Praha: EDUKO, s. r. o., 2012, ISBN 978-80-87204-65-8.

 

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie, stručný přehled. Zlín: CEED, 2012, ISBN 978-80-87301-16-6.

 

ŠTOHL, Pavel. Účetnictví. Znojmo: Śtohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko Znojmo, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2.

 

Název modulu Obchodní dovednosti Kód ODO
Délka modulu 40 hodin Platnost 1. 7. 2013
Typ modulu teoretický
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem vzdělávacího modulu je připravit absolventa tak, aby získal a využil teoretické a praktické dovednosti pro realizaci marketingových projektů, výzkum trhu a vedení obchodního jednání s klíčovými zákazníky. Bude schopen vést obchodní jednání efektivně a úspěšně a zvládne specifické situace během jednání. Naučí se úspěšně prodávat své výrobky, myšlenky a služby, pochopí proces prodeje a tím zvýší prodejní výsledky.  Ujasní si základní psychologický pohled na činnost prodejce a prohloubí si znalosti psychologie prodeje. Naučí se vytvářet pozitivní první dojem pro úspěšnou reprezentaci firmy.

Získá ucelený přehled v oblasti mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Vhodnou prevencí tak bude schopen minimalizovat riziko narušení dobrých vztahů se zákazníky.

Zvládne metodiku projektového řízení, prakticky využije získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů a zefektivní proces projektového řízení.

Osvojí si základní znalosti managementu kvality a základní přehled v nástrojích řízení kvality a získá přehled v aplikacích norem kvality řízení.

Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a)      vysvětlit podstatu marketingu, jeho význam a popsat základní marketingové pojmy a nástroje

b)      provést výzkum trhu a vyhodnotit, jaké informace o zákaznících a trhu a konkurenci potřebuje znát

c)      zpracovat marketingový plán

d)      orientovat se v životním cyklu produktu a určit jeho fáze

e)      rozeznat metody tvorby cen a stanovit vhodnou úroveň ceny

f)       orientovat se v distribučním systému a zvolit vhodnou prodejní cestu

g)      dostatečně se připravit na obchodní jednání (získat informace, analyzovat konkurenci, stanovit základní cíle jednání, rozhodnout o možných ústupcích, definovat potřeby zákazníka)

h)      zvolit vhodnou strategii a taktiku vyjednávání

i)        zahájit, vést a uzavřít obchodní jednání

j)        správně využívat písemnou, telefonickou a e-mailovou komunikaci se zákazníkem

k)      používat účinné techniky a metody v oblasti získání a udržení zákazníka

l)        efektivně prezentovat a nabízet produkt a cíleně motivovat klienta k nákupnímu rozhodnutí

m)    reagovat na námitky a argumenty zákazníka a rozpoznat taktiky a manipulace na straně partnera

n)      předcházet a zvládat konfliktní situace

 • o)      před uzavřením obchodu prověřit partnera ve všech veřejně dostupných rejstřících (obchodní r., insolvenční r., registr plátců DPH, katastr nem., portály o bonitě subjektů)

p)      použít nástroje mimosoudního vymáhání pohledávek (předžalobní upomínka, splátkový kalendář, směnka)

q)      orientovat se v postupech soudního vymáhání pohledávek

r)       orientovat se v insolvenčním řízení

s)       pochopit principy projektového řízení

t)        ovládat základní techniky, nástroje a postupy projektového řízení

u)      rozlišit různé fáze projektu

v)      zajistit naplánování a realizaci projektu

w)    pochopit základní princip politiky kvality

x)      vyjmenovat nejvýznamnější normy pro řízení kvality a orientovat se v nich

y)      orientovat se ve společném hodnotícím rámci CAF

Učivo / obsah výukyMarketing, nástroje marketingu, marketingový informační systém

Fáze obchodního jednání

Strategie a taktiky vyjednávání

Vedení obchodního jednání

Komunikační dovednosti

Psychologie kontaktu se zákazníkem

Překonávání námitek a účinná argumentace

Konfliktní situace, jejich typy a řešení

Prevence pohledávek

Typologie dlužníků

Mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek

Insolvenční řízení

Základy projektového řízení

Technická, formální a procedurální stránka projektového řízení

Politika kvality

ISO 9000, ISO 9001

Společný hodnotící rámec CAF

Doporučené postupy výukyFrontální výuka, skupinová práce, problémové vyučování
Způsob ukončení moduluPo testu znalostí a ústním pohovoru se provede hodnocení modulu. Pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent vysvětli podstatu a význam marketingu a základní marketingové pojmy a nástroje;
ad b) provede výzkum trhu a vyhodnotí informace o zákaznících, trhu a konkurenci;
ad c) zpracuje marketingový plán;
ad d) určí fázi životního cyklu produktu;
ad e) určí metodu tvorby ceny a stanoví vhodnou úroveň ceny;
ad f) určí nejvhodnější prodejní cestu;
ad g) připraví podklady pro obchodní jednání;
ad h) zvolí vhodnou strategii a taktiku vyjednávání;
ad i) zahájí, vede a uzavře obchodní jednání;
ad j) dobře používá písemnou, telefonickou a e-mailovou komunikaci;
ad k) používá vhodné komunikační techniky a metody při jednání se zákazníkem;
ad l) umí efektivně prezentovat a nabízet produkt a motivuje klienta k nákupu;
ad m) správně reaguje na námitky a argumenty zákazníka;
ad n) zvládá konfliktní situace;
ad o) orientuje se ve všech veřejně dostupných rejstřících;
ad p) zná nástroje mimosoudního vymáhání pohledávek;
ad q) zná postupy soudního vymáhání pohledávek;
ad r) zná postupy insolvenčního řízení;
ad s) definuje pojem projekt, projektového řízení, vyjmenuje principy a pravidla projektového řízení;
ad t) ovládá základní techniky, nástroje a postupy projektového řízení;
ad u) rozliší různé fáze životního cyklu projektu;
ad v) naplánuje a realizuje projekt;
ad w) vysvětlí pojem kvalita a jakost a systém řízení jakosti;
ad x) vyjmenuje a orientuje se v nejvýznamnějších normách pro řízení kvality;
ad y) orientuje se ve Společném hodnotícím rámci CAF.

 

Doporučená literatura a informační zdrojeKozel, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. 1.vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0966-X

 

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing – cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, ISBN 80-86898-48-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název modulu Legislativní minimum Kód LEM
Délka modulu 40 hodin Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je poskytnout absolventům základní poznatky z právní teorie, především z oblasti občanského práva, tzn. seznámit je s novým občanským zákoníkem, do kterého nově přechází mj. odvětví práva obchodního.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) správně používat a aplikovat základní právní pojmy

b) charakterizovat pojem občanské právo a jeho zásady

c) orientovat se v občanském zákoníku (základní dělení)

d) rozlišit osoby fyzické a právnické

e) orientovat se v jednotlivých typech obchodních společností

f) rozlišit absolutní a relativní majetková práva

g) orientovat se v závazkových vztazích

h) orientovat se v právních předpisech k veřejným zakázkám

 

Učivo / obsah výuky 

Základní právní pojmy

Občanské právo – pojem, zásady a prameny

Občanský zákoník – základní členění

Osoby fyzické a právnické

Zákon o obchodních korporacích

Absolutní majetková práva

Relativní majetková práva (závazkové vztahy)

Veřejné zakázky

Doporučené postupy výukyFrontální výuka, skupinová výuka, individuální studium

 

Způsob ukončení modulu 

Písemný test, jehož součástí budou kromě úloh s výběrem odpovědi i otevřené a dichotomické úlohy (hranice úspěšnosti min. 70%), pro splnění modulu bude tolerována max. 25% absence.

Kritéria hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent se pohotově orientuje v základních právních pojmech;
ad b) charakterizuje pojem občanské právo a vyjmenuje jeho zásady;
ad c) stručně popíše občanský zákoník, včetně základního dělení;
ad d) rozliší osoby fyzické od právnických;
ad e) popíše typy právnických osob podle zákona o obchodních korporacích;
ad f) rozliší absolutní a relativní majetková práva;
ad g) popíše způsoby vzniku, změn, zajištění a zániku závazkových vztahů, vyjmenuje pojmenované smlouvy;
ad h) orientuje se v právních předpisech k veřejným zakázkám.

 

Doporučená literatura a informační zdroje 

RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN 978-80-8720-457-3.

 

ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7.

 

Wikipedie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název modulu Propagace a prezentace Kód PAP
Délka modulu 20 Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu 

Absolvent získá ucelený a jasně strukturovaný obraz z oblasti marketingu, public relations, reklamy, podpory prodeje a médií využitelný jak pro samotné budování povědomí o oboru, tak pro svou vlastní praxi.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a)      popsat podstatu on line marketingu a jeho základní principy

b)      popsat výhody a nevýhody reklamy na sociálních sítích

c)      nahrát krátké video na Youtube

d)      napsat tiskovou zprávu

e)      připravit tiskovou konferenci

Učivo / obsah výuky

1. Online marketing

E-Commerce

Google

Mobilní aplikace

Reklama online

SEO

Virální marketing

2. PPC Marketing na sociálních sítích

Facebook

Google+

Kampaně na sociálních sítích

Reklamy na facebooku

Youtube

3. Public relations

Copywriting

Interní komunikace

Krizová komunikace

Media Relations

Online PR

4. Tištěná reklama

Reklamní kampaň

Způsoby umístění produktu

Druhy obrázků, které přitahují nejvíce pozornosti

Psaní poutavých titulků

Reklamní text, který prodává

Nejúčinnější layouty

Doporučené postupy výuky 

Frontální výuka, skupinová výuka, individuální studium

 

Způsob ukončení modulu 

Test na téma Online marketing, PPC Marketing na sociálních sítích, Public Relations, Reklamní kampaň, pro splnění požadována 80 % úspěšnost.

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent popíše podstatu on line marketingu a jeho základní principy;
ad b) popíše výhody a nevýhody reklamy na sociálních sítích;
ad c) umí nahrát video na Youtube,
ad d) umí napsat tiskovou zprávu;
ad e) umí vypracovat harmonogram reklamní kampaně.

 

Doporučená literatura a informační zdroje 

DUPONT, Luc. 1001 reklamních tipů. Praha: PRAGMA, 2009, ISBN 978-80-7349-195-6

 

KŘÍŽEK, Zdeněk; CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, a.s, 2003, ISBN 80-247-0556-7.

 

FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada Publishing, a.s, 2009, ISBN 978-80-247-2678-6.

 

HORŇÁKOVÁ, Michaela. Copywriting. Brno: Computer Press, a.s, 2011, ISBN 978-80-251-3269-2.

 

Název modulu Písemná a elektronická komunikace Kód PEK
Délka modulu 20 hodin Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu 

Cílem modulu je seznámit absolventy s normalizovanou úpravou obchodních a úředních dopisů podle ČSN 016910, rychlé a přesné ovládání desetiprstové hmatové techniky a využití textového editoru k práci.

Předpokládané výsledky výuky

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) rychle a přesně ovládat psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou

b) využít pravidla a normy pro vyhotovení písemností obchodního, právního a personálního charakteru

c) provést vyznačené korektury

d) vyhotovit písemnosti spojené s provozem věcně, jazykově a formálně správně a v souladu s normalizovanou úpravou písemností ČSN 016910

e) využít dovednosti psaní na klávesnici při vypisování formulářů

f) manipulovat s písemnostmi podle předpisů

g) ovládat základní formy písemného styku s bankou, poštou a pojišťovnou

 

Učivo / obsah výuky 

Rychlé a přesné ovládání psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou

Osvojení si pravidel a norem pro vyhotovení písemnosti obchodního, právního a personálního charakteru a rozlišení jejich specifik

Ovládání autorské korektury

Vypracování tabulky

Práce s textovými editory

Vyhotovení písemností spojených s provozem věcně, jazykově formálně správně a v souladu s normalizovanou úpravou písemností ČSN 016910

Získání dovednosti psaní na klávesnici při vypisování do formulářů

Manipulace s písemnostmi podle předpisů

Seznámení se s běžným grafickým ztvárněním informací a

jejich využití

Základní formy písemného styku s bankou, poštou a pojišťovnou

Doporučené postupy výuky 

Praktická výuka, frontální výuka, skupinová práce, praktické příklady

Způsob ukončení modulu

Praktické předvedení – pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) umí rychle a přesně ovládat psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou
ad b) využívá pravidla a normy pro vyhotovení písemností obchodního, právního a personálního charakteru
ad c) vyhotoví písemnosti spojené s provozem věcně, jazykově a formálně správně a v souladu s normalizovanou úpravou písemností ČSN 016910
ad d) využívá dovednosti psaní na klávesnici při vypisování formulářů
ad e) ovládá základní formy písemného styku s bankou, poštou a pojišťovnou
ad f) umí manipulovat s písemnostmi podle předpisů

 

Doporučená literatura a informační zdroje 

FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence. Praha: Fortuna, 2001, ISBN 80-7168-718-9.

 

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Word nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2011, ISBN : 978-80-7402-075-9.

 

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Excel nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2010, ISBN 978-80-7402-076-6.

 

Název modulu  Obchodní angličtina Kód OAJ
Délka modulu 40 Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je, aby absolvent zvládl anglickou odbornou terminologii potřebnou pro písemný a ústní styk s obchodním partnerem. Absolvent by měl po dokončení modulu dosáhnout úrovně B1 podle SERR.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) přečíst a napsat soukromý dopis

b) napsat žádost o zaměstnání a vlastní životopis

c) prezentovat firmu

d) přečíst a napsat obchodní dopis

e) sestavit reklamu, inzerát

f) domluvit pracovní schůzku a vést obchodní jednání

g) vést telefonický rozhovor

h) používat běžné fráze pro případ služební cesty

 

Učivo / obsah výuky

Introducing your firm

–          Firm´s references

Job Advertisement, Applying for a job

Curriculum Vitae

Telephone Calls

Emails

Distribution

Inquiry

Costing, Invoicing

Complaints, Apologies

Personal Issues

Business Affairs

–          Conference

–          Trade fairs

–          Meetings

–          Travelling

–          Hotels

Media

Doporučené postupy výuky 

Poslech, konverzace, písemné úkoly

Způsob ukončení modulu 

Test[ČHIP4]

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent přečte soukromý dopis a odpoví na něj, napíše blahopřání k významnému životnímu jubileu;
ad b) napíše žádost o zaměstnání (včetně životopisu);
ad c) vytvoří prezentaci firmy;
ad d) přečte a napíše obchodní dopis – mail (žádost, poptávku, nabídku, objednávku…);
ad e) vytvoří reklamu na určité zboží (výrobek);
ad f) v modelové situaci domluví pracovní schůzku a vede obchodní jednání;
ad g) vede v modelové situaci telefonický rozhovor;
ad h) předvede určitou modelovou situaci ze služební cesty – odlet na veletrh, návštěva veletrhu, ubytování v hotelu, nákupy…

 

Doporučená literatura a informační zdroje 

KOKTAVÁ, Petra; MATUŠŮ, Petra. Korespondence v angličtině. Praha: Computer Press, 2001, ISBN 978-80-722-6749-1

 

ŠUDOMA, Milan. Obchodní angličtina. Praha: EDIKA, 2008, ISBN 978-80-251-1977-8.

 

Název modulu Obchodní němčina Kód ONJ
Délka modulu 45 hodin Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu 

Cílem modulu je, aby absolvent zvládl německou odbornou terminologii potřebnou pro písemný a ústní styk s obchodním partnerem. Absolvent by měl po dokončení modulu dosáhnout úrovně B1 podle SERR.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) přečíst a napsat soukromý dopis

b) napsat žádost o zaměstnání a vlastní životopis

c) prezentovat firmu

d) přečíst a napsat obchodní dopis

e) sestavit reklamu, inzerát

f) domluvit pracovní schůzku a vést obchodní jednání

g) vést telefonický rozhovor

h) používat běžné fráze pro případ služební cesty

 

Učivo / obsah výuky 

Opakování gramatiky na základě nové slovní zásoby

Nová rozšiřující gramatika potřebná pro obchodní němčinu (trpný rod, konjuktivy…)

Soukromá korespondence (pro odlišení stylu soukromého a obchodního dopisu)

Obchodní dopisy (maily) – vnější forma (žádost, poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, reklamace, upomínka), reklama

Obchodní jednání

Telefonický rozhovor

Fráze používané při obchodním styku

 

Doporučené postupy výuky 

Využívání vhodných metod pro rozvíjení všech čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech, mluvení

Způsob ukončení modulu

Didaktický text – poslech, porozumění čtenému textu, jazyková kompetence

Písemná práce (obchodní dopis – poptávka, nabídka, objednávka…)

Ústní zkouška (jednání s obchodním partnerem, telefonický rozhovor…)

Pro splnění modulu bude tolerována max. 20 % absence.

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

výsledek výuky kritéria hodnoceníAbsolvent
ad a) Absolvent přečte soukromý dopis a odpoví na něj, napíše blahopřání k významnému životnímu jubileu;
ad b) napíše žádost o zaměstnání (včetně životopisu);
ad c) vytvoří prezentaci firmy;
ad d) přečte a napíše obchodní dopis – mail (žádost, poptávku, nabídku, objednávku…);
ad e) vytvoří reklamu na určité zboží (výrobek);
ad f) v modelové situaci domluví pracovní schůzku a vede obchodní jednání;
ad g) vede v modelové situaci telefonický rozhovor;
ad h) předvede určitou modelovou situaci ze služební cesty – odlet na veletrh, návštěva veletrhu, ubytování v hotelu, nákupy…

 

Doporučená literatura a informační zdroje

DUSILOVÁ, Doris a kol. Sprechen Sie Deutsch? – 1. díl. Praha: Polyglot, 2000, ISBN 80-86195-17-1.

 

DUSILOVÁ, Doris a kol. Sprechen Sie Deutsch? – 2. díl. Praha: Polyglot, 2001, ISBN 80-86195-13-9.

 

KETTNEROVÁ, Drahomíra. Píšeme a telefonujeme německy. Plzeň: Fraus, 1998, ISBN 80-7238-030-3.

 

MĚŠŤAN, Jan. Wirtschaftsdeutsch. Písek: J&M, 2000, ISBN 80-86154-20-3.

 

Název modulu Obchodní ruština Kód ORJ
Délka modulu 45 Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je, aby absolvent zvládl ruskou odbornou terminologii potřebnou pro písemný a ústní styk s obchodním partnerem. Absolvent by měl po dokončení modulu dosáhnout úrovně B1 podle SERR.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) přečíst a napsat soukromý dopis

b) napsat žádost o zaměstnání a vlastní životopis

c) prezentovat firmu

d) přečíst a napsat obchodní dopis

e) sestavit reklamu, inzerát

f) domluvit pracovní schůzku a vést obchodní jednání

g) vést telefonický rozhovor

h) používat běžné fráze pro případ služební cesty

 

Učivo / obsah výuky 

Prostředky rychlé komunikace v komerční sféře

Úřední a obchodní korespondence, základní typy a vzory obchodních dopisů

Výstavy, veletrhy a konference

Prezentace firmy

Obchodní jednání, mezinárodní smlouva (dohoda, transakce)

Finanční a bankovní operace v zahraničním obchodu

Žádost o místo, životopis, inzerát, odpověď na inzerát, konkurzní pohovor

Doporučené postupy výuky 

Poslech, konverzace, písemné úkoly

Způsob ukončení modulu 

Test[ČHIP5]

Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent přečte soukromý dopis a odpoví na něj, napíše blahopřání k významnému životnímu jubileu;
ad b) napíše žádost o zaměstnání (včetně životopisu);
ad c) vytvoří prezentaci firmy;
ad d) přečte a napíše obchodní dopis – mail (žádost, poptávku, nabídku, objednávku…);
ad e) vytvoří reklamu na určité zboží (výrobek);
ad f) v modelové situaci domluví pracovní schůzku a vede obchodní jednání;
ad g) vede v modelové situaci telefonický rozhovor;
ad h) předvede určitou modelovou situaci ze služební cesty – odlet na veletrh, návštěva veletrhu, ubytování v hotelu, nákupy…

 

Doporučená literatura a informační zdrojeMROVĚCOVÁ, Ljuba. Obchodní ruština. Praha: EDIKA, 2007, ISBN 978-80-251-1598-5.
Název modulu Time management a stress managament Kód TSM
Délka modulu 10 hodin Platnost 1. 7. 2013
Vstupní předpoklady Středoškolské vzdělání, jazyková úroveň min. A2 podle SERR
Stručná anotace vymezující cíle modulu 

Cílem modulu je seznámení účastníků s problematikou time a stress managementu, osvojení si správné organizace pracovního i osobního života, ujasnění si podstaty stresu a zvládnutí různých psychoterapeutických metod, které slouží jako prevence podlehnutí stresové reakci.

Předpokládané výsledky výuky 

 

Absolvent modulu bude schopen:

a) vysvětlit podstatu time managementu a uvědomovat si potřebu jeho osvojení v práci obchodníka

b) orientovat se v základních mechanismech fungování lidské mysli souvisejících s oblastí time managementu

c) formulovat reálné cíle a nastavit vlastní priority

d) naplánovat si svůj pracovní a osobní čas

e) efektivně využívat moderní technologie a zpracovávat informace

f) vysvětlit podstatu stresu a stress managementu

g) diagnostikovat příznaky stresu

h) aplikovat na sebe vhodné metody psychohygieny

Učivo / obsah výuky 

Pojem time management

Principy fungování lidského těla a mysli

Stanovování cílů

Určování priorit

Plánování času

Zpracování informací

Stres a jeho zdroje

Příznaky stresu

Zvládání stresu

Stres a zdravotní rizika

Psychohygiena

Doporučené postupy výuky 

Frontální výuka, skupinová práce, individuální práce

Způsob ukončení modulu80% docházka, závěrečný pohovor
Kritéria hodnocení výsledků výuky 

 

 

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Absolvent vysvětlí podstatu time managementu a vyjmenuje výhody plynoucí z jeho znalosti;
ad b) uvede základní mechanismy fungování lidského těla a mysli a objasní souvislost s time managementem;
ad c) umí si nastavit reálné cíle v pracovním i osobním životě a vytyčit priority svého fungování;
ad d) využívá v praxi vhodné metody plánování pracovního a osobního času;
ad e) uvědomuje si výhody i nevýhody využívání moderních technologií v souvislostí se správným časovým hospodařením, efektivně s nimi pracuje a vhodně zpracovává získané informace;
ad f) vysvětlí podstatu stresu a stress managementu;
ad g) je schopen diagnostikovat počínající příznaky stresu;
ad h) umí používat vhodné metody sloužící k eliminaci stresové reakce, uvědomuje si potřebu aplikace preventivních technik.

 

Doporučená literatura a informační zdroje[ČHIP6] [ČHIP7]  

PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Praha : Grada Publishing, 2011, ISBN: 978-80-247-1701-2.

 

KNOBLAUCH, Jorg a kol. Time management: Mějte svůj čas pod kontrolou. 1. vyd..Praha: Grada Publishing, 2012, ISBN 978-80-247-4431-5.

 

CLEGG, Brian. Stress management v kostce. Praha: Computer Press, 2007, ISBN: 80-251-0617-9.

 

 


 [ČHIP1]jedná se o kombinované studium proto je nutné u každého modulu doplnit studijní aparát!!!!

 [ČHIP2]zde nemají být nakopírované kompetence z modulu, ale kompetence, které jsou definovány na obecnější úrovni

DOPORUČUJI PŘEFORMULOVAT

 [ČHIP3]toto nejsou kritéria hodnocení

 [ČHIP4]podrobně popište zkoušku

 [ČHIP5]podrobně popište

 [ČHIP7]upravte dle normy:

MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 176 s. ISBN 978-80-247-3236-7.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.