KA5

Průběžná a sumativní evaluace výstupů projektu, diseminace výstupů a výsledků 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na zajištění a kontrolu kvality vytvářených výstupů a zajištění diseminace výsledků a jejich udržitelnost. Důraz na evaluaci,její plánování, realizaci a vyhodnocení získaných výsledků má stěžejní význam pro úspěšnou realizaci každého projektu a zvyšuje kvalitu poskytovaného vzdělávání v DV a profesionalitu pracovníků, kteří se na DV na škole podílí. Nabídka moderní distanční formy vzdělávání bude podporovat vzdělání v oblasti řemesel a získávání/ověřování znalostí, dovedností a kompetencí. Hodnocení vytvářených programů bude realizováno prostřednictvím pilotáží a propracovaného systému zpětné vazby od členů týmu, účastníků, lektorů/poradců i z řad veřejnosti, která bude navštěvovat a využívat služeb E-centra. Evaluace bude probíhat více formami v jednotlivých stadiích realizace projektu, získané podněty a nedostatky budou zohledněny a zapracovány do výsledných edukativních aktivit nabízených v E-centru. Součástí aktivity je Zahajovací pracovní setkání pro standardizaci evaluace v projektu, kterého se zúčastní celý realizační tým projektu a proběhne v prvních 3 měsících realizace. Na závěr projektu bude realizována Závěrečná odborná konference o výsledcích a průběhu evaluace výstupů a výsledků projektu. Evaluace bude prováděna z pohledu lektorů, tvůrců, účastníků dalšího vzdělávání. Diseminace výsledků a výstupů bude zajištěna ve
spolupráci s místní Hospodářskou komorou a Úřadem práce. Ve spolupráci s těmito organizacemi bude zajištěna
kvalita oponentur programů tak, aby byly vytvářeny na základě potřeb zaměstnavatelů v regionu. Za realizaci aktivity odpovídá metodik dalšího vzdělávání, který je odpovědný projektovému manažerovi.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupy:

Evaluační dotazníky z jednotlivých aktivit, prezenční listiny, pozvánky, programy Zahajovacího pracovního setkání
a Závěrečné odborné konference

Nově vytvořené produkty: 95, z toho:
1 Vyhodnocení evaluačních dotazníků ze vzdělávání poradců
40 Záznamů a analýz z individuálních strukturovaných interview s účastníky pilotáže vztahující se k evaluaci
pilotáže
1 Syntéza zjištěných výstupů z evaluace a návrhy na zapracování zjištěných výstupů z evaluace
1 soubor on-line evaluační dotazování účastníků DV užívajících služeb E-centra
1baterie evaluačních otázek k hlasování na stránkách E-centra
50 záznamů evaluace vytvořených studijních opor od účastníků (40) a lektorů (10)
1 syntéza zjištění z evaluace studijních opor