KA3

Pilotáž vzdělávacích programů a studijních opor

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tato aktivita úzce navazuje na klíčovou aktivitu 2 a zaměřuje se na pilotní ověření vytvořených vzdělávacích programů a metodických opor. Bude ověřeno celkem 5 vzdělávacích programů (buď dle profesní kvalifikace nebo na základě aktuálních potřeb zaměstnavatelů v regionu). Na 1 pilotáž programu je určeno průměrně 290 hodin včetně přípravy a sebereflexe lektora, (celkem za 5 programů =1450 hodin). Účastníci si po ukončení přípravy na PK mohou v souladu s vyhl. 176/2009 Sb. vybrat kteroukoliv z autorizovaných osob pro příslušnou PK, vykonání zkoušky se bude realizovat mimo rámec projektu. Uvedený postup podkládáme nutnou flexibilitou ve vytvářených/pilotovaných programech dle zájmu účastníků a oborové nabídky školy, které jsou zároveň ovlivňovány makroekonomickým vývojem, který nelze s jistotou predikovat. Zajistíme tak pilotáž těch programů, o které budou mít v okamžiku přípravy realizace největší zájem jak účastníci, tak zaměstnavatelé v regionu a výrazně tím zefektivníme vynakládané prostředky na DV z veřejných zdrojů. Pilotážím bude předcházet motivace cílové skupiny ve vztahu k růstu konkurenceschopnosti účastníka pilotáže na trhu práce. Pro každou pilotáž programu je plánováno min. 8 účastníků, min. 4 osoby pilotáž úspěšně ukončí. Pilotní ověřování bude probíhat na území Milevska, účast na pilotáži bude pro účastníky bezplatná. Při výběru účastníků bude kladen důraz na motivaci účastníka k DV a bude provázeno individuálním poradenstvím poskytovaným metodikem a příslušnými poradci v dané odbornosti. Programy vedoucí k získání PK mohou být ukončeny zkouškou u autorizované osoby, žadatel projektu požádá během prvních měsíců realizace o autorizaci všech PK, které může personálně a materiálně zabezpečit. Za aktivitu je odpovědný věcný manažer a metodik.

Výstup KA

Nově vytvořené/inovované produkty: 55 , z toho:
5 realizovaných pilotáží vzdělávacích programů a pomůcek
5 plánů pilotáží
5 zpráv o plnění plánů pilotáží
40 vstupních zpráv v poradenské intervenci
Počet podpořených osob: 40 osob v pilotážích
Počet úspěšně podpořených osob: 16
Za úspěšnou osobu se považuje ta osoba, která splní požadavky konkrétního programu. Tyto požadavky budou
zpracovány až při tvorbě programu v rámci KA 2.
Letáky, pozvánky, inzeráty, články propagující pilotáže pro motivaci k cílové skupině účastníků