KA2

Zpracování vzdělávacích programů a metodických pomůcek a studijních opor

V rámci této aktivity bude vytvořeno během doby trvání projektu 8 modulových vzdělávacích programů, které budou obsahovat:
– metodické pomůcky pro lektory dalšího vzdělávání (informační a pracovní listy pro výuku, metodický manuál pro lektory)
– vzdělávací program
– studijní opory pro účastníky dalšího vzdělávání (distanční texty budou respektovat pravidla pro tvorbu textů pro
samostudium účastníků). Každá studijní opora bude procházet externí oponenturou ze strany zaměstnavatelů v
daném oboru či dalších sociálních partnerů školy.
– e-learningové programy pro výuku, každý program bude odborně garantován tutorem, který bude také facilitovat
a podporovat průběh vzdělávacího procesu u účastníků dalšího vzdělávání v této distanční podobě.
Programy budou vytvářeny dle aktuálních potřeb zaměstnavatelů v regionu. Mezi zvolené obory (a v nich
příslušné profesní kvalifikace) jsou zařazeny např. následující:
Mechanik strojů a zařízení
Strojní mechanik
Provozní technika.
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových vozidel
Obchodník
Prodavač
Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce)
Truhlář
Truhlářské práce
Opravářské práce
Opravář zemědělských strojů
Na realizaci aktivity se bude podílet 8 dvoučlenných týmů tvůrců vzdělávacích programů a studijních textů, 8
oponentů vzdělávacích programů. 1x za rok realizuje metodik odborný seminář pro tvůrce vzdělávacích programů
v rozsahu 4 hod. Za realizaci této aktivity zodpovídá věcný manažer.

Výstup KA

Počet podpořených osob 24 (16 tvůrců vzdělávacích programů, 8 oponentů).
Počet úspěšně podpořených osob: 16 tvůrců – absolventů odborného metodického semináře pro tvorbu VP
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 63
z toho:
8 vzdělávacích programů
8 studijních distančních textů
8 oponentních posudků vzdělávacích programů
8 paketů metodických pomůcek pro lektory
8 e-learningových programů
1 metodika tvorby vzdělávacích programů
8 plánů tvorby vzdělávacích programů na 8 měsíců
8 reportů o plnění plánu tvorby VP
3 zápisy z porad tvůrčích týmů
3x po dobu trvání tvorby VP Metodický seminář pro tvorbu modulových vzdělávacích programů: pozvánky,
prezenční listiny, program semináře