KA1

Vzdělávání poradců v oblasti DV

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Při realizaci dalšího vzdělávání na škole se dlouhodobě ukazuje potřeba rozvíjet andragogické kompetence u poradců v oblasti DV, zejména v návaznosti na získání profesní kvalifikace/úplné kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Související základní poradenské služby by mělo umět poskytnout co nejvíce ped. pracovníků, kteří disponují vybranou odborností v DV v oblasti řemesel. V rámci této aktivity budou dle provedené analýzy v přípravné fázi realizovány tyto kurzy/workshopy pro stávající a budoucí poradce DV:
1. Trendy v oblasti distančního vzdělávání, tvorba distančních textů (1×6 hod. prezenční forma). Cíl: prohloubit a
rozvinout andragogické dovednosti při tvorbě studijních opor pro dospělé.
2. Poradenství při procesu získání PK/UK v oblasti řemesel (2×4 hod., prezenční forma). Cíl: zvýšení znalostí v
oblasti NSK a příslušné legislativy.
3. Trendy v oblasti work-life balance ve vazbě na překonávání bariér účastníků v DV (1×4 hod., prezenční forma).
Cíl: podpořit kompetence nezbytné pro DV, které nejsou běžné v počátečním vzdělávání.
4. Zásady samostudia a efektivního e-learningového vzdělávání (2×4 hod. kombinovaná forma). Cíl: analyzovat
učební styl poradců a pomoci reflektovat vlastní návyky v samostudiu u samotných poradců.
5. Facilitace, koučing a mentoring v poradenských aktivitách v DV (1×8 hod), min. 50% musí být formou
výcviku/tréninku.
6. Zásady rétoriky a rozvoj komunikačních dovedností pro poradce
(1×8 hod. prezenční výuky, min 50 % musí být formou výcviku/tréninku, 15×2 hod. individuální poradenské intervence).
Při výběru dodavatele pro tyto kurzy bude požadován důraz na interaktivitu výuky s vysokým podílem výcviku a tréninku. Každého kurzu se zúčastní 15 osob.
Vzdělávání se účastní přednostně poradci DV v E-centru, Kurz č. 1 je určen pro tvůrce vzdělávacích programů a
studijních opor. Za úspěšnou realizaci této KA je zodpovědný věcný manažer, který je odpovědný hlavnímu
proj.manažerovi.

Výstup klíčové aktivity:

Prezenční listiny, pozvánky a programy kurzů.
Profily absolventů kurzů 1 – 5.
90 podpořených osob.
Min. 85 úspěšně podpořených osob.
Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu /Osvědčení o účasti na kurzu
Kurzy budou realizovány vybraným dodavatelem, u kurzů budou požadovány následující výstupy:
Ad 1. Požadovaným výstupem od dodavatele budou 2 nově vytvořené produkty – sada infolistů (min. 20 ks) sumarizující pravidla a postupy pro tvorbu distančních textů, text o min. rozsahu 30 stran obsahující rozšiřující informace a úkoly pro samostudium a správné řešení těchto úkolů a převedení tohoto textu do interaktivní elearningové podoby.
Ad 2. Závěrečné zprávy účastníků – poradců zaměřené na aplikaci získaných znalostí a dovedností do oblasti své
řemeslné odbornosti (15 ks).
Ad 3. Požadovaným výstupem je rozšiřující text pro zájemce v tištěné i elektronické podobě, 15 ks textu, 15 CD
Ad 4. Požadovaným výstupem bude 15 ks Analýz učebního stylu a návyků v samostudiu u účastníků/poradců
včetně doporučení pro další rozvoj
Ad 5. Požadovaným výstupem bude distanční text min. o rozsahu 30 stran obsahující rozšiřující informace pro samostudium a správné řešení těchto úkolů a převedení tohoto textu do interaktivní e-learningové podoby.
Ad 6. Požadovaným výstupem bude 15 ks Analýz hlavních rétorických předností a nedostatků a komunikačních
předností a nedostatků včetně individuálních doporučení pro další rozvoj. 15 Záznamů z poradenské intervence
odborníka na rétoriku/komunikaci.