Cílová skupina

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou PRACOVNÍCI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE, tj. pracovníci naší školy, konkrétně se jedná o lektory v oblasti poskytování dalšího vzdělávání na škole. Tito lektoři disponují odbornými znalostmi a dovednostmi v různých, převážně řemeslných oborech, které jsou stále méně a méně naplňovány žáky v počátečním vzdělávání. V rámci projektu budou procházet také vzděláváním, aby byli schopni poskytovat základy poradenství v oblasti DV viz klíčová aktivita 1 a účastníkům, usilujícím o zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, poskytovat zcela konkrétní poradenské služby při volbě vzdělávání v oblasti řemesel. Jejich kompetence  budou slučovat věcnou znalost oboru (řemesla) a dovednosti z oblasti kariérového poradenství a základů andragogiky. Dospělí účastníci DV kladou mnohem vyšší nároky na úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělávání a úzkou vazbu k vlastnímu uplatnění a k stávajícímu či budoucímu uplatnění na trhu práce. Druhou cílovou jsou ÚČASTNÍCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (zaměstnanci firem v regionu), kteří usilují o zvýšení
své konkurenceschopnosti na trhu práce rozšířením, prohloubením či inovací své kvalifikace. Jedná se taktéž o účastníky, kteří mohou díky výsledkům předchozího učení v oboru, který nevystudovali, získat osvědčení dle NSK na to, co umí (tj. dle Zákona 179/2006 Sb. profesní či úplnou kvalifikaci). Pravidelná šetření MŠMT o motivaci k DV uvádí dlouhodobě na pomyslném žebříčku bariér v dalším vzdělávání právě nedostatek času. Elearningová forma vzdělávání provázená individuálním poradenstvím přináší možnost vzdělávání v místě a čase vyhovujícím právě individuálním podmínkám účastníka a částečně tuto bariéru překonává. Z pohledu socioekonomického statusu se jedná o velmi různorodou cílovou skupinu od osob, které předčasně opustily vzdělávací systém počátečního vzdělávání až po vysokoškolsky vzdělané osoby.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Lektoři/ poradci budou do klíčových aktivit zapojeni jednak prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, studijních opor pro jednotlivé programy a dále samotnou výukou v rámci pilotního ověřování. Dále projdou sadou workshopů/kurzů s odborným zaměřením, bude jim poskytnuta metodická a konzultační podpora. V jednotlivých činnostech budou vedeni příslušnými věcnými manažery a odborným personálem – viz popis rolí. Motivace: pro některé pedagogy vyučující v počátečním vzdělávání je možnost uplatnění v lektorské činnosti v dalším vzdělávání novou vhodnou kvalifikací a možností kompenzovat pokles svého úvazku souvisejícího s poklesem žáků. Jde tedy o významné možnosti v oblasti profesního růstu. Nelze zapomenout ani na finanční motivaci, která je v současnosti ještě relevantnější. Účastníci dalšího vzdělávání budou zapojení účastí ve výuce pilotovaných programů, která se skládá z teoretických poznatků i praktických aplikací umožňujících vyzkoušet si provádění řemesla v praxi. Jde tedy o přímou interakci v oblasti dovedností a možností studia z domova, získávání znalostí při e-learningu. Motivace: jejich motivace spočívá v možnosti profesního růstu a zvýšení vlastní konkurenceschopnosti, získání profesní kvalifikace v systému Národní soustavy kvalifikací a zároveň možnost finanční optimalizace nákladů při vzdělávání. Další motivací může být i podpora a finanční pobídka zaměstnavatelů, kteří mají o zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců zájem. Cílová skupina bude motivována k aktivnímu zapojení do projektu také prostřednictvím různých nástrojů publicity, které jsou popsány v příslušné záložce a budou financovány z nepřímých nákladů.

Přínos pro cílovou skupinu

Lektoři technických oborů a řemesel se naučí vytvářet modulové vzdělávací programy vázané na Národní soustavu kvalifikací. Dojde také ke zvýšení jejich kompetencí v oblasti poradenských dovedností v dalším vzdělávání. Veškeré výstupy projektu budou moci využívat při realizaci dalšího vzdělávání v regionu. Jde tedy o metodiky a studijní opory a o samotnou e-learningovou podporu, která nebude statickým systémem, ale interaktivním fórem pro komunikaci s účastníky a facilitaci vzdělávacího procesu. Řada účastníků se opětovně vzdělává s odstupem mnoha let či desetiletí, nemají návyky, hledají či znovu poznávají vlastní učební styl, i tyto potřeby budou poradci a lektoři saturovat. V rámci odborné části bude cílová skupina podpořena individuálními konzultacemi a workshopy – dojde k diseminaci výstupů a výměnám zkušeností. Významným přínosem bude zvýšení schopnosti vzdělávat dospělé v řemeslných oborech a přenášet takto získané poznatky i do počátečního vzdělávání. E-centrum bude během projektu i po jeho ukončení nabízet modulové vzdělávání v různých řemeslných oborech, výměnu zkušeností mezi účastníky a zvýšení jejich pracovní uplatnitelnosti.