Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání (DV) v Jihočeském kraji formou usnadnění přístupu ke vzdělávání společně s individuální podporou a poradenstvím převážně v řemeslných oborech. Tato nabídka je úzce navázána na Národní soustavu kvalifikací a podporuje propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

Specifické cíle

Dílčím cílem je zvýšení a rozvoj kompetencí lektorů a poradců zabývajících se DV na škole a podporujících reálnou proměnu školy v centrum celoživotního učení. Dalším specifickým cílem je vytvoření vzdělávacích programů a distančních studijních opor a jejich pilotní ověření a zapracování výstupů získaných v pilotáži. Naplnění hlavního cíle bude významně podpořeno e-learningovou formou vzdělávání podporující růst nabídky a motivace k DV, možností vzdělávat se v místě a čase vyhovujícím potenciálním účastníkům. Uvedeného cíle bude dosaženo zřízením a provozováním komplexních aktivit E-centra. Výstupy jsou podrobně popsány u klíčových aktivit. Střední školy produkují málo technicky vzdělaných absolventů a řemeslníků. Důvodů je několik, jedním z nich je samozřejmě nezájem ze strany žáků základních škol o studium v této oblasti, i přesto, že se posléze v praxi mohou velmi dobře uplatnit. Na trhu práce tedy logicky dochází k disproporci mezi nabídkou a poptávkou po technicky a řemeslně vzdělaných lidech. Stále se tedy zvětšuje mezera mezi nabídkou kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a poptávkou trhu po kvalitních řemeslnících. Z naší strany je prováděna průběžná  analýza potřebnosti, výstupem této analýzy je potvrzený zájem o další vzdělávání ze strany škol, zaměstnavatelů i ze strany veřejnosti. Zaměříme se na růst profesionality poskytovaných služeb a zahrnujeme do aktivit i méně tradiční řemesla. Účastníci DV, kteří se chtějí dále vzdělávat a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu práce, se setkávají s bariérami nedostatku času a financí. E-learning nabízí možnost získávat znalosti a vzdělávat se v místě a čase, které vyhovují účastníkům. Dovednosti lze samozřejmě rozvíjet pouze při prezenční výuce, čas, který věnuje účastník vzdělávání, se tak stává, díky podpoře e-learningu, flexibilnější. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s řadou firem, které u nás školí své zaměstnance, takže známe jejich potřeby, možnosti a současné trendy v dalším vzdělávání. Umožnění dalšího vzdělávání směřujícího k získání profesních kvalifikací povede k vyplnění mezery na trhu práce a zlepšení pozice na trhu práce pro účastníky dalšího vzdělávání. Elearning je třeba podpořit poradenskými službami a vysokým podílem interaktivity s účastníky, mezi lektory, mezi tvůrci programů a lektory a samozřejmě se zaměstnavateli v regionu, tento ucelený komplex služeb je inovativní a podporuje proměnu školy v centrum celoživotního učení a tedy i synergii s dalšími projekty.