O projektu

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Jihočeský kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 3.2

Název projektu: E – centrum řemesel netradičně

Stručný obsah projektu

Realizátorem projektu E-CENTRUM ŘEMESEL NETRADIČNĚ je SOŠ a SOU Milevsko od 1.1.2013 do 31.12.2014. Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce DV v  jihočeském kraji formou usnadnění přístupu ke vzdělávání společně s individuální podporou a poradenstvím převážně v řemeslných oborech. Tato nabídka je úzce navázána na Národní soustavu kvalifikací. Dílčím cílem je zvýšení a rozvoj kompetencí lektorů a poradců zabývajících se DV na škole a podporující reálnou proměnu školy v centrum celoživotního učení. V rámci projektu bude vytvořeno 8 kurzů a 5 pilotně ověřeno včetně interaktivní e-learningové podpory, která přináší možnost vzdělávat se v místě a čase vyhovujícím potenciálním účastníkům.Významnou částí projektu bude zřízení a provozováním komplexních aktivit E-centra.

V rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt E-centrum řemesel netradičně vyhlašuje SOŠ a SOU Milevsko výběrové řízení na dodávku notebooků, laserové multifunkční tiskárny a software. Předmětem zakázky nesmí být použité zboží. Ukončení příjmů nabídek je 18.června 2013 ve 12:00

Výzva k podání nabídky – specifikace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení