DNES ASISTENT, ZÍTRA ŠÉF – nový kurz

letak_asistent

2. Profil absolventa

Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky tak, aby se uplatnili na pozicích osobních asistentů/asistentek, office asistentů, office managerů, účetních a referentů. U stávajících zaměstnanců uvedených pozic akce usiluje o prohloubení a rozšíření jejich dosavadních znalostí a dovedností v této oblasti podle současných trendů a požadavků.
Absolvent získá přehled o základech ekonomiky, administrativní činnosti, daňové evidence, účetnictví a legislativy, prohloubí své komunikační dovednosti v českém jazyce i v cizojazyčné konverzaci, osvojí si dovednosti v oblasti počítačové grafiky a bude motivován vytvářet kladné postoje k profesním partnerům a pracovat na pozitivní sebeprezentaci a zdravém sebevědomí.
Výsledky vzdělávání

Absolvent programu bude schopen:

• zajišťovat a vyřizovat administrativu pro vedoucího pracovníka
• organizovat práci a koordinovat činnost sekretariátu
• obsluhovat kancelářskou techniku
• vyřizovat běžnou korespondenci a evidovat ji
• zhotovovat právní a jiné písemnosti
• efektivně komunikovat a zajišťovat servis pro návštěvy a hosty
• spravovat dokumenty a obsahy dokumentů dle požadavků spisové služby organizace
• orientovat se v legislativních předpisech
• vytvářet písemnosti v obchodní praxi, personální písemnosti, písemnosti při řízení podniku a při styku s bankou a poštou,
• vést daňovou evidenci včetně prvotní dokladové evidence, vyhotoví daňové přiznání k DPH a dani z příjmu,
• efektivně užívat internet, elektronickou poštu a jednoduché grafické programy, pracovat s textovými i tabulkovými editory,
• komunikovat v cizím jazyce v běžných životních i pracovních situacích, aplikovat základy obchodní korespondence v cizím jazyce,
• při jednání s klientem nebo se zákazníkem vystupovat podle společenských pravidel,
• dbát o svůj vzhled a zevnějšek podle požadavků na vykonávanou profesi.
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní na pozicích asistentů či sekretářek vedoucích pracovníků, office asistentů, referentů a recepčních, v administrativě podniků i institucí, případně je schopen si založit a vést vlastní firmu.

3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání
Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Hlavním cílem kurzu je umožnit absolventům zlepšit jejich postavení na trhu práce, zvýšit jejich prestiž u stávajících zaměstnavatelů, a to obnovením a doplněním praktických dovedností a teoretických znalostí z oblastí blízkých obchodním činnostem a administrativě. Účastníci kurzu budou vedeni k rozvíjení komunikačních schopností, vytváření kladných postojů k profesním partnerům, pozitivní sebeprezentaci a zdravému sebevědomí.
Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Vzdělávací program se skládá ze 7 modulů – EKM, OBK, VOK, ZAP, PAG, KSV, KAJ, KNJ. Moduly jsou sestaveny do samostatných uzavřených celků a jsou vždy zakončeny závěrečnou prací, testem nebo praktickým úkolem.
Samostatnost jednotlivých modulů také znamená, že je možné absolvovat každý z nich zvlášť.
Program obsahuje 2 jazykové moduly (Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce) – účastník si vybírá jeden z nich. Pokud aktér absolvuje celý kurz, získá osvědčení o jeho úspěšném absolvování.
Pokud úspěšně dokončí pouze některé moduly, získá osvědčení o absolvovaných modulech.

Vzdělávací program se skládá z těchto modulů:

Ekonomické minimum
Obchodní korespondence
Vedení obchodní korespondence
Základy práva
Počítačové a grafické dovednosti
Komunikace a společenská výchova
Konverzace v anglickém jazyce (německém jazyce)

Organizace výuky
Výuka je realizována pod vedením odborných lektorů v učebnách školy (ve skupině max. 15 osob), v učebně PC a v kancelářích s příslušným vybavením, je doplňována domácími cvičeními, která účastníkům pomohou upevnit získané dovednosti. Všichni účastníci budou mít samostatně k dispozici PC. Výuka probíhá jedenkrát týdně v několika hodinových výukových blocích v odpoledních či večerních hodinách.

Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávací program je založen na specifických potřebách výuky dospělých. Ve vyučovacím procesu je využívána frontální a skupinová výuka, problémové, kooperativní vyučování a samostatná práce. Důraz bude kladen na teoretickou výuku a na praktické využití získaných vědomostí. Hodnocení výsledků výuky je přizpůsobeno obsahu jednotlivých modulů, mezi nejvíce zastoupené metody ověřování znalostí patří test, pohovor, popř. praktický úkol.
Vstupní předpoklady
Středoškolské vzdělání s výučním listem, jazyková úroveň min. A1 podle SERR, uživatelská znalost PC

 

 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.