Čtení technických výkresů

VSTUP DO E-LEARNINGu

Profil absolventa

Absolvent získá základní znalosti z oblasti technické dokumentace s využitím aktuálních platných norem pro technické kreslení, naučí se pracovat s programem Autodesk Inventor nebo obdobným CAD programem (SolidWorks) v oblasti tvorby objemových modelů součástí, sestav a jejich výkresové dokumentace s využitím výpočetní techniky.

Výsledky vzdělávání

Absolvent se orientuje ve výrobních postupech a technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Má základní znalosti z oblasti technické dokumentace, které aplikuje na kreslení strojních součástí, výkresech sestavení a jejich výkresové dokumentaci za použití např. Autodesk Inventor nebo obdobného CAD programu.

Absolvent vzdělávacího programu:

 • volí vhodný formát výkresu, druh čáry a písma
 • uplatňuje zásady technické normalizace
 • užívá zákonitosti pravoúhlého promítání a nakreslí součást pravoúhlém promítání
 • zakresluje a označuje správně řez (průřez), rozlišuje jejich použití
 • kreslí náčrty strojních součástí a okótuje jejich rozměry
 • vyčte z výkresů strojních součástí, jejich tvar a rozměry včetně dovolených úchylek délkových rozměrů, úchylek tvaru, vzájemné polohy ploch a prvků a předepsané jakosti povrchu jednotlivých ploch
 • zapisuje tolerance a mezní úchylky na výkrese
 • vyznačuje na výkresech strojních součástí drsnost povrchu i způsob úpravy povrchu
 • předepisuje na výkresech strojních součástí tepelné zpracování
 • čte výkresy jednodušších sestavení
 • využívá strojnických tabulek při hledání schématických značek informace zjištěné ve strojírenských tabulkách a aplikuje při kreslení jednoduchých schémat
 • ovládá a nastaví program Autodesk Inventor (CAD)
 • nakreslí náčrt za pomoci kreslících nástrojů, umístí vazby a okótuje
 • vytvoří model součásti, vysunutím, přidá výřezy, výstupky na modelu
 • vytvoří pracovní rovinu s náčrtovou rovinu
 • vytvoří model součásti, rotací, přidá zaoblení a zkosení
 • vytvoří vyvrtanou díru, závity vnější a vnitřní
 • nakreslí tažený prvek a přechody
 • vytvoří kruhové a obdélníkové pole na součásti
 • vytvoří žebra na součásti a skořepinu
 • vymodelovat součásti z plechu a rozvin
 • nakreslí svařovanou součást
 • vytvoří výkresovou dokumentaci výrobního výkresu
 • vytvoří výkresu sestavení

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Získané znalosti a praktické dovednosti mohou absolventi uplatnit na pozicích: ve strojírenství, v oblasti měření, kontroly a tvorby technické dokumentace.

Charakteristika programu dalšího vzdělávání

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

 

Cílem vzdělávacího programu je, aby uchazeč získal základní znalosti z oblasti technické dokumentace s využitím aktuálních platných norem pro technické kreslení a seznámení se s programem Autodesk Inventor nebo SolidWorks, v oblasti tvorby objemových modelů součástí, jejich výkresové dokumentace s využitím výpočetní techniky Vzdělávací program připravuje posluchače schopného začlenit se do pracovního procesu ve strojírenství, v oblasti měření, kontroly a tvorby technické dokumentace.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Vzdělávací program obsahuje moduly řešící teoretické a praktické činnosti. Tyto moduly, které na sebe navzájem navazují, jsou povinné, mimo nepovinného modulu a připravují uchazeče ve všech požadavcích kladených na tuto kvalifikaci.

 

 • Vzdělávací program se skládá z 11 modulů, moduly INV a SWK nemusí být absolvovány v doporučeném pořadí.
 • Moduly zakončeny závěrečnou prací, testem, zápočtem nebo praktickým úkolem.
 • Pokud uchazeč úspěšně absolvuje celý kurz, získá osvědčení o Osvědčení o odborné způsobilosti.
 • Pokud úspěšně absolvuje pouze některé moduly, získá osvědčení o absolvovaných modulech.

 

Moduly:

 Normalizace v technickém kreslení

Modul připraví uchazeče vyjmenovat a definovat jednotlivé druhy norem, vyjmenovat formáty technických výkresů, nakreslit a popsat jednotlivé typy a tloušťky čar, určit typ měřítka technických výkresů, vyjmenovat jednotlivé druhy normalizovaného písma a použití.

 

Zobrazování tvaru strojních součástí

Absolvent modulu se naučí nakreslit těleso v pravoúhlém promítání, pojmenovat průmětny, definovat řez a průřez, rozdíly, vyznačit řez na výrobním výkrese, druhy řezů a jejich použití, nakreslit přerušení obrazu na výrobním výkresu a vysvětlit důvody použití, vysvětlit důvody použití a zásady kreslení průniků, přechodů a zjednodušení v zobrazování.

 

Kótování na strojnických výkresech

Cílem modulu je naučit absolventa vyjmenovat základní pojmy a pravidla kótování, nakreslit provedení a uspořádání kót, kótovacích a vynášecích čar, hraničících značek do náčrtu, zapisovat kóty na výrobním výkresu, vyjmenovat druhy soustavy kót a jejich použití, okótovat oblouky, poloměry, průměry, úhly, zkosené hrany, díry, sklon, kužely, jehlany, hranoly a opakující se konstrukční prvky

 

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Cílem modulu je naučit absolventa určit všeobecnou toleranci u netolerovaného rozměru, zapisovat tolerance na výkresech, vyhledat mezní úchylky v strojnických tabulkách, určit druhy tolerančních soustav, základní pojmy při tolerování rozměrů, vysvětlit pojem uložení, druhy, zapisovat uložení na výkresech a zapisovat geometrické tolerance na výkresech.

Předepisování jakosti povrchu, úpravy povrchů a tepelného zpracování

Cílem modulu je naučit absolventa definovat pojem jakost (drsnost) povrchu, značení, jednotky, popsat parametry značky jakosti (drsnosti) povrchu, předepisovat jakost povrchu na výkresech a její umístění výkrese a úpravy povrchů a tepelného zpracování.

 

Technické výkresy a schémata

Cílem modulu je naučit absolventa nakreslit strojní součásti v pravoúhlém promítání a okótovat, vyplnit údaje v popisovém poli, nakreslit a okótovat vnější a vnitřní závity, nakreslit spoj s volně procházejícím šroubem, nakreslit základní strojní normalizované a nenormalizované součásti a spojů, přečíst kinematická a hydraulická schémata.

 

Technologická dokumentace

Cílem modulu je naučit absolventa provést rozbor a čtení výrobních výkresů a sestav, vyhodnotit správnost technologického postupu, vysvětlit funkci doplňující tabulky technických údajů u výrobních výkresů

 

Výkresy sestavení

Cílem modulu je naučit absolventa vysvětlit co obsahuje výkres sestavení, způsoby provedení kusovníku, obsah a zásady vyplňování, nakreslit náčrt jednoduchou sestavu spojů spojení hřídele s nábojem těsným perem a zajištění, přečíst výkres sestavení nýtovaného spoje, vyplnit kusovníku výkresu sestavení obsahující ložiska, pojistný kroužek a zajištění, vysvětlit značení svarů, nakreslit náčrt svařovaného nebo pájeného spoje.

 

Výkresy polotovarů

Cílem modulu je naučit absolventa popsat co tvoří výkresovou dokumentaci pro zhotovení odlitku, vysvětlit požadavky na výkres odlitku a výkovku.

 

Technická dokumentace na PC Autodesk Inventor

Cílem modulu je naučit absolventa ovládat a nastavit program, nakreslit náčrt za pomoci kreslících nástrojů, umístit vazby a okótovat, vytvořit model součásti, rotací, vysunutím, vyvrtanou díru, závity, nakreslit tažený prvek a přechody, vytvořit kruhové a obdélníkové pole, vytvořit žebra na součásti a skořepinu, vytvořit model výkresu sestavení, vymodelovat součásti z plechu, nakreslit svařovanou součást, vytvořit výkresovou dokumentaci výrobního výkresu a výkresu sestavení.

 

Technická dokumentace na PC SolidWorks (nepovinný modul)

Cílem modulu je naučit absolventa ovládat a nastavit program, nakreslit skicu za pomoci pracovní prvků, umístit vazby a okótovat, vytvořit model součásti, rotací, vysunutím, vytvořit model výkresu sestavení, vytvořit výkresovou dokumentaci výrobního výkresu a výkresu sestavení.

Organizace výuky

Vzdělávací program bude realizován v prezenční formě výuky a skládá se z části teoretické a praktické. Pro každou část modulu jsou stanoveny příslušné hodinové dotace. Výuka probíhá skupinově v v odborných učebnách SOŠ a SOU Milevsko, jak teoretická tak praktická. Učebny splňují požadavky na materiálně technické a personální zázemí pro výuku všech modulů. Vzdělávací program předpokládá zakončení modulů provedením zadaného praktického úkolu a ústní prověrkou (pohovor) nebo zápočet. Netýká se nepovinného modulu

Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávací program je založen na specifických potřebách výuky dospělých. Teoretická výuka zohledňuje skutečnost, že dospělý posluchač nemá jiné zkušenosti z výuky a má odstup od školy. Ve vyučovacím procesu je využíván výklad, frontální a skupinová výuka, problémové, kooperativní vyučování, praktické procvičení a samostatná práce. Vyšší důraz bude kladen na výuku praktickou tj. předvedení a procvičení v programu Autodesk Inventor nebo obdobném CAD programu.

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady pro uchazeče o vzdělávací program nemají žádná omezení, výhodou je střední vzdělání s výučním listem v libovolném strojírenském oboru, ale je vhodný i pro uchazeče jiného než strojírenského zaměření, kteří se chtějí zdokonalovat a tím zlepšit své postavení na trhu práce. Vstupní předpoklady pro účastníky určuje zejména sociální partner. Vzdělávací program není věkově omezen, je vhodný pro muže i ženy. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče jsou bez omezení. Předpokládají se základní znalosti ovládání PC, případně jsme schopni uchazeči tyto znalosti doplnit.

 

Učební plán

 

  Název modulu

Kód modulu

Hodinové dotace

Ukončení modulu

Teorie

Praxe

Samo-studium

1. Normalizace v technickém kreslení NTK

3

0

0

Písemný test
2. Zobrazování tvaru strojních součástí ZSS

4

1

0

Písemný test
3. Kótování na strojnických výkresech KSS

4

1

0

Písemný test
4. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy PPTP

3

1

0

Písemný test
5. Předepisování jakosti povrchu, úpravy povrchů a tepelného zpracování PJPTZ

4

0

0

Písemný test
6. Technické výkresy a schémata TVS

7

0

0

Písemný test
7. Technologická dokumentace TCHD

5

0

0

Písemný test
8. Výkresy sestavení VSE

5

1

0

Písemný test
9. Výkresy polotovarů VPO

3

0

0

zápočet
10. Technická dokumentace na PC Autodesk Inventor INV

18

40

0

Praktická zkouška
11. Technická dokumentace na PCSolidWorks (nepovinný modul) SWK

(10)

(20)

0

nepovinný
   

56 (+10)

44 (+20

0

CELKEM100  (+30)

 

Postup:

 

NTKZSS →  KSSPPTP PJPTZ  → TVS TCHD VSE/ VPO INV/ SWK


Moduly programu dalšího vzdělávání

 

Název modulu Normalizace v technickém kreslení Kód NTK
Délka modulu 3 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluAbsolvent modulu se naučí vyjmenovat a definovat jednotlivé druhy norem, vyjmenovat formáty technických výkresů, nakreslit a popsat jednotlivé typy a tloušťky čar, určit typ měřítka technických výkresů, vyjmenovat jednotlivé druhy normalizovaného písma a použití.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      vyjmenovat jednotlivé druhy norem a definovat je

b)      vyjmenovat formáty technických výkresů a najít jejich rozměry v strojnických tabulkách

c)      nakreslit a popsat jednotlivé typy a tloušťky čar

d)    nakreslit příklady použití čar, včetně tloušťky na technických výkresech

e)    určit typ měřítka technických výkresů

f)     vyjmenovat jednotlivé druhy normalizovaného písma a které se používá přednostně

Učivo / obsah výuky– druhy norem
– druhy technických výkresů, formáty
– druhy čar na technických výkresech
– měřítko
– normalizace písma
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPísemný test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) vyjmenuje jednotlivé druhy norem a definuje je
ad b) vyjmenuje jednotlivé druhy formátů technických výkresů a najde jejich rozměry v strojnických tabulkách
ad c) nakreslí a popíše jednotlivé typy a tloušťky čar
ad d) nakreslí příklady použití čar, včetně tloušťky na technických výkresech
ad e) určí typ měřítka pro 1:1, 1:2 a 5:1, vysvětlí rozdíly
ad f) vyjmenuje jednotlivé druhy normalizovaného písma, a které se používá přednostně

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0.

 

 

Název modulu Zobrazování tvaru strojních součástí Kód ZSS
Délka modulu 5 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa nakreslit těleso v pravoúhlém promítání, pojmenovat průmětny, definovat řez a průřez, rozdíly, vyznačit řez na výrobním výkrese, druhy řezů a jejich použití, nakreslit přerušení obrazu na výrobním výkresu a vysvětlit důvody použití, vysvětlit důvody použití a zásady kreslení průniků, přechodů a zjednodušení v zobrazování.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      rozpozná způsob zobrazení součásti, použití

b)      určit do kolika průměten lze promítnout těleso v pravoúhlém promítání, jak se nazývají

c)      umí nakreslit technické těleso v pravoúhlém promítání v metodě promítaní 1 a 3

d)      definovat řez a průřez a jejich použití 

e)      určit rozdíl mezi řezem a průřezem a vyznačit myšlenou plochu řezu, průřezu

f)       graficky označovat materiál v řezech, vyjmenovat druhy řezů

g)      nakreslit přerušení obrazu na výrobním výkresu a vysvětlit důvody použití

h)      vysvětlit důvody použití a zásady kreslení průniků, přechodů a zjednodušení v zobrazování

Učivo / obsah výuky– způsoby zobrazování objektů (2D a 3D)- rozdělení promítání

– pravoúhlé promítání

– axonometrické promítání
– řezy a průřezy
– přerušování obrazů
– průniky a přechody, zjednodušení v zobrazování

Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPísemný test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) vysvětlí použití zobrazení součásti pomocí 3D – pohledu a 2D – průmětů
ad b) vysvětlí do kolika průměten lze promítnout součást v pravoúhlém promítání a pojmenuje je
ad c) nakreslí hranol na tři pravoúhlé průmětny (pohled zapředu, pohled shora, pohled zleva)
ad d) vysvětlí rozdíl mezi řezem a průřezem, druhy řezů a popíše jejich značení
ad e) nakreslí zadanou součást (v 3D) pomocí vhodných pohledů a řezů
ad f) nakreslí u zadané součástí přerušení obrazu
ad g) vysvětlí důvody použití a zásady kreslení průniků a přechodů

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0.

 

Název modulu Kótování na strojnických výkresech Kód KSS
Délka modulu 5 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa vyjmenovat základní pojmy a pravidla kótování, nakreslit provedení a uspořádání kót, kótovacích a vynášecích čar, hraničících značek do náčrtu, zapisovat kóty na výrobním výkresu, vyjmenovat druhy soustavy kót a jejich použití, okótovat oblouky, poloměry, průměry, úhly, zkosené hrany, díry, sklon, kužely, jehlany, hranoly a opakující se konstrukční prvky.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      vyjmenovat základní pojmy a pravidla kótování, druhy a použití hraničících značek

b)      nakreslit provedení a uspořádání kót, kótovacích a vynášecích čar, hraničících značek do náčrtu

c)      zapisovat kóty na výrobním výkresu

d)      vyjmenovat druhy soustavy kót a jejich použití

e)      okótovat oblouky, poloměry, průměry, úhly, zkosené hrany, díry

f)       okótovat sklon, kužely, jehlany, hranoly a tloušťky desek

g)      okótovat opakující se konstrukční prvky

Učivo / obsah výuky– pravidla kótování, kóta, kótovací a vynášecí čary, hraničící značky
– soustavy kót
– kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
(poloměrů, průměrů, úhlů, děr aj.)
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPísemný test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) Vysvětlí základní pojmy a pravidla kótování a použití hraničících značek
ad b) nakreslí provedení a uspořádání kót, kótovacích a vynášecích čar do náčrtu
ad c) vyjmenuje druhy soustav kót a nakreslí příklady použití soustav kót
ad d) Okótuje příkladu oblouky, poloměry, průměry, úhly a zkosené hrany
ad e) Okótuje u průchozích i neprůchozí děr, (hloubku), průměr a polohu osy vzhledem k jiné ose
ad f) Okótuje na příkladu sklon, kužely, jehlany, hranoly a tloušťky desek
ad g) Okótuje na příkladu opakující se konstrukční prvky

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0

 

 

Název modulu Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Kód PPTP
Délka modulu 4 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa určit všeobecnou toleranci u netolerovaného rozměru, zapisovat tolerance na výkresech, vyhledat mezní úchylky v strojnických tabulkách, určit druhy tolerančních soustav, základní pojmy při tolerování rozměrů, vysvětlit pojem uložení, druhy, zapisovat uložení na výkresech a zapisovat geometrické tolerance na výkresech.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)    určit všeobecnou toleranci u netolerovaného rozměru dle ČSN ISO 2768-1

b)   zapisovat tolerance na výkresech pomocí mezních úchylek, mezních rozměrů a tolerančních značek

c)    popsat toleranční rozměr a vyhledat mezní úchylky v strojnických tabulkách

d)   určit druhy soustav, základní pojmy tolerování rozměrů: JR, HMR, DMR, T, hmr, dmr, t, ES, EI,es, ei,

e)    vysvětlit pojem uložení, druhy, zapisovat uložení na výkresech

f)    zapisovat geometrické tolerance na výkresech

 Učivo / obsah výukyvšeobecná tolerance, mezní úchylky- zapisovat tolerance na výkresech
– tolerance délkových a úhlových rozměrů

– zapisování uložení na výkresech
– lícování, druhy tolerančních soustav, základní pojmy, druhy uložení
– geometrické tolerance (tolerance tvaru a polohy)

Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPísemný test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) nejde všeobecnou toleranci rozměru pro  hřídel Æ 30 v strojnických tabulkách
ad b) na zadaném příkladu zapíše tolerance pomocí mezních úchylek, mezních rozměrů a tolerančních značek
ad c) popíše toleranční rozměr 30h7 a vyhledá mezní úchylky v strojnických tabulkách
ad d) vysvětlí základní pojmy tolerování na rozměrů 30h7, 40H8 a druhy tolerančních soustav
ad e) vysvětlí pojem uložení, druhy, proveďte rozbor uložení Æ 28h7/f6,
ad f) vysvětlí zásady zapisování geometrické tolerance a geometr. základny na výkresech
ad g) na funkčních plochách zadané součásti předepište vhodnou geometrické toleranci

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0

 

 

 

Název modulu

Předepisování jakosti povrchu, úpravy povrchů a tepelného zpracování

Kód

PJPTZ
Délka modulu 4 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa definovat pojem jakost (drsnost) povrchu, značení, jednotky, popsat parametry značky jakosti (drsnosti) povrchu, předepisovat jakost povrchu na výkresech a její umístění výkrese a úpravy povrchů a tepelného zpracování.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      definovat pojem jakost (drsnost) povrchu

b)      vysvětlit průměrnou aritmetickou úchylku profilu, značení, jednotku

c)      popsat parametry značky jakosti (drsnosti) povrchu, varianty značek jakosti povrchu

d)      předepisovat jakost povrchu na výkresech a její umístění výkrese

e)      předepisovat úpravy povrchů a tepelného zpracování

Učivo / obsah výuky– předepisování jakosti povrchu na výkresech
– předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPísemný test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) vysvětlí průměrnou aritmetickou úchylku profilu, značení, jednotky
ad b) nakreslí a popíše náležitosti značky jakosti (drsnosti) povrchu, zásady kreslení
ad c) vysvětlí pravidla umístění jakosti povrchu na výkrese při jedné a více značkách
ad d) předepíše úpravy povrchů na příkladu pro všechny plochy a na vybrané plochy
ad e) předepíše tepelného zpracování na příkladu pro všechny plochy a na vybrané plochy

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Název modulu Technické výkresy a schémata Kód TVS
Délka modulu 7 Platnost
Vstupní předpoklady Základní vzdělání
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa nakreslit strojní součásti v pravoúhlém promítání a okótovat, vyplnit údaje v popisovém poli, nakreslit a okótovat vnější a vnitřní závity, nakreslit spoj s volně procházejícím šroubem, nakreslit základní strojní normalizované a nenormalizované součásti a spojů, přečíst kinematická a hydraulická schémata.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)    nakreslit strojní součást v pravoúhlém promítání a okótovat

b)   vyplnit údaje v popisovém poli

c)    nakreslit a okótovat vnější a vnitřní závity

d)   nakreslit spoj s volně procházejícím šroubem

e)    nakreslit základní strojní normalizované a nenormalizované součásti a spojů za pomoci strojnických tabulek (ST)

f)    přečíst kinematická a hydraulická schémata

Učivo / obsah výuky– výkresy součástí
– popisové pole
– kreslení základních strojních normalizovaných a nenormalizovaných součásti a spojů za pomoci strojnických tabulek (závity, šrouby, pera, klíny aj.)
– kinematická schémata
– hydraulická schémata
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPraktická úloha, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) nakreslí zadanou strojní součást v pravoúhlém promítání a okótuje
ad b) vyplní údaje v popisovém poli v úloze ad a)
ad c) nakreslí a okótuje vnější a vnitřní závity
ad d) nakreslí náčrt spoje s volně procházejícím šroubem
ad e) provede rozbor normalizovaných a nenormalizovaných součásti a spojů s využitím ST
ad f) přečte a popíše kinematická nebo hydraulická schémata

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0

 

 

 

Název modulu Technologická dokumentace Kód TCHD
Délka modulu 5 Platnost
Vstupní předpoklady
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa provést rozbor a čtení výrobních výkresů a sestav, vyhodnotit správnost technologického postupu, vysvětlit funkci doplňující tabulky technických údajů u výrobních výkresů
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      provést rozbor a čtení výrobních výkresů a sestav

b)      vyhodnotit správnost technologického postupu

c)      vysvětlit funkci doplňující tabulky technických údajů u výrobních výkresů

Učivo / obsah výuky– rozbor a čtení výrobních výkresů a sestav
– technologický postup
– doplňující tabulky technických údajů
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluzápočet
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) provede rozbor a čtení výrobních výkresů a sestav
ad b) vyhodnotí správnost technologického postupu
ad c) vysvětlí funkci doplňující tabulky technických údajů u výrobních výkresů
ad d)

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0
Název modulu Výkresy sestavení Kód

VSE

Délka modulu 6 Platnost
Vstupní předpoklady
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa vysvětlit co obsahuje výkres sestavení, způsoby provedení kusovníku, obsah a zásady vyplňování, nakreslit náčrt jednoduchou sestavu spojů spojení hřídele s nábojem těsným perem a zajištění, přečíst výkres sestavení nýtovaného spoje, vyplnit kusovníku výkresu sestavení obsahující ložiska, pojistný kroužek a zajištění, vysvětlit značení svarů, nakreslit náčrt svařovaného nebo pájeného spoje.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      vysvětlit co obsahuje výkres sestavení

b)      vysvětlit způsoby provedení kusovníku, obsah a zásady vyplňování s využitím strojnických tabulek

c)      nakreslit náčrt jednoduchou sestavu spojů spojení hřídele s nábojem těsným perem a zajištění

d)      přečíst výkres sestavení nýtovaného spoje

e)      vyplnit kusovníku výkresu sestavení obsahující ložiska, pojistný kroužek a zajištění

f)       vysvětlit značení svarů dle ČSN EN 22553

h)      nakreslit náčrt svařovaného nebo pájeného spoje, včetně značení svarů

Učivo / obsah výuky– kreslení jednoduchých sestav spojů, za pomoci strojnických tabulek
– kusovník (seznam položek)
– ložiska, zajištění, kolíky
– nýty a nýtované spoje
– svařované a pájené spoje
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPraktická úloha a test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) vysvětlí co obsahuje výkres sestavení
ad b) vysvětlí způsoby provedení kusovníku, obsah a zásady vyplňování
ad c) nakreslí náčrt jednoduché sestavy spojení hřídele s nábojem těsným perem a zajištění
ad d) Provede rozbor výkresu sestavení nýtovaného spoje
ad e) Vyplní kusovníku výkresu sestavení obsahující ložiska, pojistný kroužek a zajištění
ad f) nakreslí značku svaru a vysvětlí značení svarů dle ČSN EN 22553
ad g) nakreslí náčrt svařovaného spoje a provede značení svarů

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0

 

 

Název modulu Výkresy polotovarů Kód VPO
Délka modulu 3 Platnost
Vstupní předpoklady
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa popsat co tvoří výkresovou dokumentaci pro zhotovení odlitku, vysvětlit požadavky na výkres odlitku a výkovku.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      popsat co tvoří výkresovou dokumentaci pro zhotovení odlitku

b)      vysvětlí požadavky na výkres odlitku

c)      popsat požadavky na výkres výkovku

Učivo / obsah výuky–  kreslení odlitků- kreslení výkovků
Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, diskuze
Způsob ukončení moduluzápočet 
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) popíše části tvořící výkresovou dokumentaci pro zhotovení odlitku
ad b) vyjmenuje požadavky na výkres odlitku
ad c) vyjmenuje požadavky na výkres výkovku
ad d)
ad e)

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení. Computer Press a.s. 2012. ISBN 978-80-251-1887-0
Název modulu Technická dokumentace na PC Autodesk Inventor Kód

INV

Délka modulu 58 Platnost
Vstupní předpoklady
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa ovládat a nastavit program, nakreslit náčrt za pomoci kreslících nástrojů, umístit vazby a okótovat, vytvořit model součásti, rotací, vysunutím, vyvrtanou díru, závity, nakreslit tažený prvek a přechody, vytvořit kruhové a obdélníkové pole, vytvořit žebra na součásti a skořepinu, vytvořit model výkresu sestavení, vymodelovat součásti z plechu, nakreslit svařovanou součást, vytvořit výkresovou dokumentaci výrobního výkresu a výkresu sestavení.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      ovládat a nastavit program

b)      nakreslit parametrický a adaptivní náčrt za pomocí kreslících nástrojů, geometrických vazeb a okótovat

c)      na modelu vytvořit pracovní rovinu, osu, bod pro náčrtovou rovinu

d)      vytvořit model součásti, vysunutím, přidat výřezy, výstupky

e)      vytvořit model součásti, rotací, přidat zaoblení a zkosení

f)       vytvořit vyvrtanou díru, závity vnější a vnitřní

g)      nakreslit tažený prvek a přechody

h)      vytvořit kruhové a obdélníkové pole

i)        vytvořit žebra na součásti a skořepinu

j)        vymodelovat součásti z plechu a rozvin

k)      vytvořit model výkresu sestavení za pomocí vazby sestavy

l)        nakreslit svařovanou součást a označení svaru

m)    vytvořit výkresovou dokumentaci výrobního výkresu, pohledy, řezy, detail, osy, drsnost povrchu, rozměrové a geometrické tolerance, texty, popisové pole okótovat

n)      vytvořit výkresovou dokumentaci výkresu sestavení      , pozice, kusovník, označení svaru

Učivo / obsah výuky– úvod- ovládání a nastavení programu

– kreslících nástroje a konstrukce náčrtů

– modelování součástí

– vyvrtané díry, závity vnější a vnitřní

– modelování součástí z plechu

– modelování sestav

– svařované součásti a označení svaru

– tvorba výkresové dokumentace výrobního výkresu, a výkresu sestavení

Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluPraktická úloha a test, pro úspěšné splnění modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) ovládá a nastaví program
ad b) nakreslí parametrický a adaptivní náčrt za pomoci kreslících nástrojů, umístí vazby a okótuje
ad c) vytvoří model součásti, vysunutím, přidá výřezy, výstupky
ad d) na modelu vytvoří pracovní rovinu s náčrtovou rovinu
ad e) vytvoří model součásti, rotací, přidá zaoblení a zkosení
ad f) vytvoří vyvrtanou díru, závity vnější a vnitřní
ad g) nakreslí tažený prvek a přechody
ad h) vytvoří kruhové a obdélníkové pole na součásti
ad i) vytvoří žebra na součásti a skořepinu
ad j) vymodelovat součásti z plechu a rozvin
ad k) nakreslí svařovanou součást
ad l) vytvoří výkresovou dokumentaci výrobního výkresu
ad m) vytvoří výkresu sestavení

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.FOŘT P., KLETEČKA J.: Autodesk Inventor Adaptivní modelování v průmyslové praxi, 2. aktualizované vydání Brno: Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0389-7

FOŘT P., KLETEČKA J.: Autodesk Inventor Tvorba digitálních prototypů, 3. aktualizované vydání Brno: Computer Press, 2012, ISBN 978-80-5-251-3728-4

 

Název modulu Technická dokumentace na PCSolidWorks (nepovinný modul) Kód

SWK

Délka modulu 30 Platnost
Vstupní předpoklady
Stručná anotace vymezující cíle moduluCílem modulu je naučit absolventa ovládat a nastavit program, nakreslit skicu za pomoci pracovní prvků, umístit vazby a okótovat, vytvořit model součásti, rotací, vysunutím, vytvořit model výkresu sestavení, vytvořit výkresovou dokumentaci výrobního výkresu a výkresu sestavení.
Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen:

a)      ovládat a nastavit program

b)      nakreslit skicu za pomoci pracovní prvků, umístit vazby a okótovat

c)      vytvořit model součásti, rotací, vysunutím

d)      vytvořit model výkresu sestavení

e)      vytvořit výkresovou dokumentaci

Učivo / obsah výuky– úvod- ovládání a nastavení programu

– pracovní prvky a konstrukce náčrtů

– modelování součástí

– modelování sestav

– tvorba výkresové dokumentace

Doporučené postupy výukyVýklad, názorná ukázka, praktický nácvik
Způsob ukončení moduluzápočet
Kritéria hodnocení výsledků výuky  

výsledek výuky kritéria hodnocení
ad a) ovládá a nastaví program
ad b) nakreslí skicu za pomoci pracovní prvků, umístí vazby a okótuje
ad c) vytvoří model součásti, rotací, vysunutím
ad d) vytvoří model výkresu sestavení
ad e) vytvoří výkresovou dokumentaci výrobního výkresu a výkresu sestavení
ad f)

 

Doporučená literatura a informační zdrojeLEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, 1. vyd. Úvaly: Albra 2003. 873 s. ISBN 80-7183-008-9.VLÁČILOVÁ H., VILÍMKOVÁ M., FREIBAUER M.: Základy práce v CAD systému SolidWorks, 2. vyd. Brno: Computer Press a.s. 2010. ISBN 978-80251-2504-5.

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.